mapa strony   |   kontakt   |

Regulamin okresowej oceny pracowników GOPS

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 3/2009
Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Milejewie
z dnia 15 maja 2009

Wersja PDF


REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MILEJEWIE


Milejewo 2009
§ 1

1. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, zwani dalej Ocenianymi podlegają okresowym ocenom na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz w niniejszym regulaminie.
2. Okresowej oceny nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych krócej niż sześć miesięcy.

§ 2

Okresowej oceny dokonuje bezpośredni przełożony Ocenianego, zwany dalej Oceniającym.

§ 3

1. Okresowa ocena pracowników dokonywana jest raz w roku, zastrzeżeniem § 4.
2. Okresowa ocena pracowników przeprowadzana jest w miesiącu styczniu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego.
3. Ostatecznym terminem sporządzenia oceny na piśmie jest dzień 31 stycznia.
4. Termin przeprowadzenia oceny może ulec zmianie w przypadku:
a) Usprawiedliwionej nieobecności Ocenianego uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny;
b) Istotnej zmiany zakresu obowiązków Ocenianego lub zmiany zajmowanego przez niego stanowiska.
5. W przypadkach, o których mowa:
a) W ustępie 4 pkt a)- ocena sporządzana jest w terminie jednego miesiąca od dnia powrotu Ocenianego do pracy:
b) W ustępie 4 pkt b)- ocena sporządzana jest przed zmianą zakresu obowiązków lub stanowiska.
6. Nowy termin sporządzenia oceny wyznacza Oceniający, niezwłocznie powiadamiając o tym Ocenianego na piśmie. Kopie pisma dołącza się do arkusza oceny.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Małgorzata Różańska
Dokument z dnia: 23.02.2010
Dokument oglądany razy: 1 389
Opublikował: Małgorzata Różańska
Publikacja dnia: 23.02.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl