PROJEKT SYSTEMOWY

 

I N F O R M A C J A  

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" , Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego na rok 2010 pt. "Od aktywnej integracji do samorealizacji", który ma na celu zaktywizowanie i zintegrowanie 16 świadczeniobiorców GOPS w Milejewie (70%K i 30%M) poprzez aktywizację zawodową, zdrowotną, edukacyjną i społeczną w ciągu 1 roku.

Dnia 20 maja 2010 roku projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym i zatwierdzony do realizacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milejewie


realizuje  projekt systemowy

pt. "Od aktywnej integracji do samorealizacji"

współfinansowany przy wsparciu

 Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII "Promocja integracji Społecznej";
Działania 7.1.
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;
Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), zamieszkałych na terenie gminy Milejewo oraz korzystających z pomocy społecznej.


W ramach projektu realizowany jest również Program Aktywności Lokalnej "PAL".


Informacje na temat  projektu dostępne są :

Podpisał: Małgorzata Różańska
Dokument z dnia: 25.02.2010
Dokument oglądany razy: 2 125
Opublikował: Małgorzata Różańska
Publikacja dnia: 28.05.2010
 
wydruk z dnia: 12.06.2021 // bip.milejewo.ops.pl